CadisunDây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x0.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x0.5
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x0.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x0.75
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x0.75
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCSF 1x0.75
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x1.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x1.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x1.5
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x1.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x2.5
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x2.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x4.0
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x4.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x6.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x6.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCSF 1x10
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCSF 1x10
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCTFK 2x0.75
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCTFK 2x0.75
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCTFK 2x1.0
 • Hãng Sản Xuất:
Model: VCTFK 2x1.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCTFK 2x1.5
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
Model: VCTFK 2x1.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5
 • Độ Đài: 100m/ cuộn
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCTFK 2x2.5
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCTFK 2x2.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0
 • Độ Đài: 100m/ cuộn
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCTFK 2x4.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCTFK 2x4.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 100m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCTFK 2x6.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
Model: VCTFK 2x6.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ