Ống Luồn Dây Điện SinoỐng luồn dây điện tròn cứng SP D16 - SP9016 (độ dài 2.92m / cây)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Mã Sản Phẩm: SP 9016
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: SP 9016
Giá bán lẻ đề xuất:
20,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D20 - SP9020 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: SP9020
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9020
Giá bán lẻ đề xuất:
29,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D25 - SP9025 (độ dài 2.92m / cây)
 • Mã Sản Phẩm: SP 9025
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9025
Giá bán lẻ đề xuất:
40,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D40 - SP9040 (độ dài 2.92m / cây)
Model: SP9040
Giá bán lẻ đề xuất:
111,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D50 - SP9050 (độ dài 2.92m / cây)
Model: SP9050
Giá bán lẻ đề xuất:
148,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D60 - SP9060 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: SP 9060
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9060
Giá bán lẻ đề xuất:
152,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D63 - SP9063 (độ dài 2.92m / cây)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Mã Sản Phẩm: SP 9063
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: SP9063
Giá bán lẻ đề xuất:
178,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 - VL9016 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: VL9016
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: VL9016
Giá bán lẻ đề xuất:
18,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 - VL9020 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: VL9020
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: VL9020
Giá bán lẻ đề xuất:
25,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 - VL9025 (độ dài 2.92m / cây)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Mã Sản Phẩm: VL9025
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: VL9025
Giá bán lẻ đề xuất:
34,800đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 - VL9032 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: VL9032
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: VL9032
Giá bán lẻ đề xuất:
70,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9016CM
 • Hãng Sản Xuất: Sino/Vanlock
 • Độ Đài: 50m/cuộn
Model: SP9016CM
Giá bán lẻ đề xuất:
89,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9025CM
 • Độ Đài: 40m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9025CM
Giá bán lẻ đề xuất:
150,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9032CM (độ dài 25m/ cuộn)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Mã Sản Phẩm: SP9032CM
Model: SP9032CM
Giá bán lẻ đề xuất:
203,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ dài 25m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9040CM
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9040CM
Giá bán lẻ đề xuất:
240,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9050CM
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9050CM
Giá bán lẻ đề xuất:
504,000đ